loading...

- پیام بلوچ - بلوچ و بلوچستان -payam baloch -

   این منطقه در محدوده جغرافیایى ً00:َ00 : ُ27 تا ً00 :َ30 :ُ27 عرض شمالى وً00 :َ00 :ُ60 تا ً00 :َ30 :ُ60 طول خاورى و در فاصله 25 كیلومترى باختر شهرستان ایرانشهر قرار دارد و شامل نقشه هاى توپوگرافى 50000/1 رودخانه دبگزان ـبمپورـسرتختى ـشمال سرتختى است.    از نظر تقسیمات زمین شناسى ایران محدوده مورد مطالعه جز زون جنوب شرقى ایران محسوب شده و مابین دو ورقه اسپكه در جنوب و ورقه بزمان در شمال كه بترتیب جزء زون افیولیتى ایرانشهر-سرباز و زون جبال بارز مسوب مى شوند قرار دارد.سیستم راههاى…

جغرافیای طبیعی بمپور

payam بازدید : 1366 1 / 6 / 1390 نظرات ()

   این منطقه در محدوده جغرافیایى ً00:َ00 : ُ27 تا ً00 :َ30 :ُ27 عرض شمالى وً00 :َ00 :ُ60 تا ً00 :َ30 :ُ60 طول خاورى و در فاصله 25 كیلومترى باختر شهرستان ایرانشهر قرار دارد و شامل نقشه هاى توپوگرافى 50000/1 رودخانه دبگزان ـبمپورـسرتختى ـشمال سرتختى است.

   از نظر تقسیمات زمین شناسى ایران محدوده مورد مطالعه جز زون جنوب شرقى ایران محسوب شده و مابین دو ورقه اسپكه در جنوب و ورقه بزمان در شمال كه بترتیب جزء زون افیولیتى ایرانشهر-سرباز و زون جبال بارز مسوب مى شوند قرار دارد.سیستم راههاى ارتباطى در منطقه مشتمل بر راههاى اسفالته و خاكى است كه ، امكان ارتباط ان را با سایر مناطق ممكن میسازد.

بطورى كه راه اسفالته بمپور- چاه دراز - اسپكه (87 كیلومتر)، ارتباط  با بخشهاى جنوب غربى ورقه و ابادى اسپكه را ممكن میسازد.و راه اسفالته بمپور- چاه شور (حدود 68 كیلومتر) ارتباط با بخشهاى شمال غربى ورقه و ابادى چاه شور از ورقه سند را امكان پذیر میسازد. راه اسفالته بمپور- بزمان(20 كیلومتر راه اسفالته فرعى +65 كیلومتر راه اسفالته اصلى )نیز با روند تقریبى شمال باخترى-جنوب خاورى امكان ارتباط با ورقه بزمان و بخشهاى شمال خاورى ورقه را ممكن میسازد.خود بخش بمپور نیز از طریق راه اسفالته نسبتا كوتاهى ( بمپور-نوك جوب ) میتواند با بخشهاى شرقى ورقه ارتباط داشته باشد.. میزان راههاى خاكى در منطقه بسیار ناچیز بوده و در بخش مركزى و شرق ورقه جاى دارند كه در نهایت به راههاى اسفالته متصل میگردند.

 

جغرافیاى طبیعى منطقه

 

آب و هواى ناحیه گرم و خشك و كویرى است .میانگین درجه حرارت در منطقه حدود 20 تا 25 درجه سانتیگراد بوده ، میزان رطوبت نسبى هوا بسیاركم و بارندگى سالیانه نامنظم است(كمتر از 100 میلیمتر).

  یخبندان در منطقه بسیار نادر و روزهاى ابرى كم است .ریزشهاى جوى در منطقه بصورت باران و اكثرأرگبار است و بارش برف بندرت دیده مى شود و قسمت اعظم آن به زمستان و اوایل بهار مربوط مى شود.این ورقه از آبادیهاى محدودى تشكیل شده كه تمامأ در جنوب ورقه متمركزند.

یكى از دلایل بارز این اجتماع وجود رودخانه بمپور میباشد كه در تمام فصول سال اب در ان جارى بوده ونقش مهمى رادر ابیارى و زهكشى زمینهاى این بخش از ورقه دارد.این رودخانه بادرازاى حدود 275 كیلومتر ابهاى قسمت شرقى بلوچستان را جمع اورى كرده و بعد از مشروب نمودن ایرانشهر از ان گذشته و به جازموریان مى ریزد. این رودخانه در 6 كیلومترى جنوب غربى بمپور قرار داشته واز ارتفاعات خاورى ایرانشهر سرچشمه میگیرد و به نامهاى محلى كارواندر و دامن نامیده میشود.و حوضه ابریز ان شامل حوضه ابریز جازموریان است. و در دو سمت ان جنگلى از درختان كهور -گز-كنار پرورش مییابد. بیشه زارها و استپهاى بیابانى و گیاهان خودرو نیز از پوشش هاى گیاهى موجود در منطقه بشمار میروندو كشت محصولاتى نظیر گندم ، جو ،ذرت ،انبه ،خرما ,حبوبات و مركبات كماكان در منطقه عمومیت دارد. دامهایى نظیر شتر,بز,گاو ,گوسفند نیز بطور عموم در منطقه پرورش مى یابند.

 

ویژگیهاى انسانى منطقه

 

  یكى از ویژگیهاى اساسى جمعیت در این منطقه تركیب قومى و ایلى انهاست.چرا كه قسمت اعظم جمعیت را ایلات و طوایف تشكیل میدهند كه روابط خویشاوندى در انها بسیار مستحكم بوده و مانع از دشمنیهاى درون طایفه اى مى گردد.مردم این منطقه از نژاد اریایى و طایفه بلوچ بوده و به لهجه بلوچى تكلم دارند .

دین انها اسلام و مذهبشان به دو صورت شیعه و حنفى میباشد.

   وضعیت پوشاك محلى و سنتى بوده و طرز ساخت و ساز منازلشان تابعى از شرایط نامساعد اب و هوایى است و چهره بافتى ان همانند سایر مناطق بلوچستان میباشد.

وجود عوامل طبیعى منفى و روابط پیچیده اجتماعى از یك سو و جاذبه هاى اقتصادى و رفاهى در سایر مناطق كشور نقش مهمى را در مهاجرت افراد داشته است.

مردم این منطقه همانند سایر مناطق بلوچستان بعلت انزواى فرهنگى -شرایط نامساعد جغرافیایى-عدم توسعه اقتصادى و صنعتى و كشاورزى در محرومیت و بیكارى بسر میبرند.چرا كه وجود تمامى این شرایط نا مساعد امكان استفاده از نیرى انسانى و بهره گیرى از حداقل امكانات را محدود میسازد.اگرچه به سبب وجود رودخانه بمپور مختصر زراعت و كشاورزى در بخشهاى جنوبى منطقه و در اطراف رودخانه دیده میشود ولى دامدارى و دامپرورى و انجام كارهاى دستى از فعالیتهاى عمده مردم منطقه بشمار مى رود.

 

تاریخچه مطالعات زمین شناسی

 

از مطالعات صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه كه حدمابین اسپكه و بزمان است , میتوان به مطالعات زمین شناسى هوبر در سال 1962 اشاره نمودكه در راستاى تهیه نقشه زمین شناسى 250000/ 1 ایرانشهر روى ورقه 100000/ 1 بمپور انجام داد و نتیجه آن به همراه گزارش زمین شناسى 4 ورقه دیگر در نهایت توسط اقاى مهندس سهندى بصورت چهار گوشه ایرانشهر چاپ گردید.

گزارشات شركت ملى نفت ایران نیز در قالب مطالعات زمین شناسى بلوچستان و نقشه هایى كه از روى عكسهاى هوایى تهیه شده است ناحیه مورد مطالعه را تحت پوشش قرار مى دهد

مطالعات ژئوفیزیكى در سردگال واقع در شمال رود بمپور كه به منظور تعیین ضخامت لایه هاى آبدار و سفره هاى آب زیرزمینى و بررسى وضعیت هیدروژئولوژیكى و تعیین عمق و جنس سنگ كف به روش ژئوالكتریكى توسط سازمان آب منطقه اى جنوب شرق و مهندسین مشاور آب و خاك به مدت یك سال (50-51)صورت پذیرفت نیز از جمله كارهاى صورت گرفته در منطقه میباشد

 

زمین شناسى عمومى منطقه

 

  از نظر تقسیمات زمین شناسى ایران منطقه مورد مطالعه در زون جنوب خاورى ایران و بین دو ورقه بزمان در شمال و ورقه اسپكه در جنوب واقع بوده و بر اساس نقشه واحدهاى ساختمانى-رسوبى ایران ،م.ح.نبوى ،1355 میتوان ان را جز، زیر پهنه جازموریان در نظر گرفت .

این منطقه از نظر زمین شناسى بسیار جوان میباشد.بطورى كه بخش اعظم ان را رسوبات كواترنرى در بر میگیرد.قدیمیترین و جوانترین رسوبات ان بترتیب مربوط به زمان میوسن و كواترنرى است.بگونه اى كه میتوان اذعان داشت پیدایش وتشكیل و تكامل این منطقه در زمان ترشیرى ومتاثر از عملكرد فازهاى الپى سنوزوئیك (ساوین-اتیكن و پاسادنین ) صورت پذیرفته است.

در این نوشتار بطور دقیق اطلاعى از وضعیت وسن پى سنگ منطقه در دسترس نیست. ولى تصور میشود با توجه به قرار گیرى این منطقه در زیر پهنه جازموریان پى سنگ ان اقیانوسى باشد. قدیمى ترین رسوبات این منطقه (نهشته هاى میوسن ) بعلت عملكرد فاز الپى ساوین بصورت رخساره هاى خشكى كه معرف حوضه هاى رسوبى كم عمق است با لیتولوژى كنگلومرا ،ماسه سنگ ،سیلتستون و مادستون برجاى گذاشته میشوند كه بخشى از این نهشته ها در شمال خاورى منطقه بعلت شدت فعالیتهاى تكتونیكى چین خوردگى و گسلش پیدا نموده اند.در ادامه این تشكیلات بعلت عملكرد فاز كوهزایى اتیكن رسوبات تخریبى و قاره اى پلیوسن كه مشتمل بر كنگلومرا و ماسه سنگ است بر جاى گذاشته میشوند. عملكرد فاز كوهزایى پاسادنین در انتهاى پلیوسن نیز نقش مهمى را در چین خوردگى طبقات رسوبى این زمان و شكل گیرى نهایى این منطقه میتواند داشته باشد. رسوبات ابرفتى كواترنرى نیز بدنبال فرسایش و تخریب شدید ارتفاعات و واحدهاى سنگى قبلى به وسعت زیادى در منطقه دیده میشود.در كل میتوان اذعان نمود كه در زمان نئوژن یك حوضه رسوبى كم عمق با رخساره هاى قاره اى داشته ایم كه در زمان كواترنرى به رسوبات سطحى مبدل گشته است .

 

توپوگرافى

 

  مرتفع ترین بخش منطقه به ارتفاع 693 متر در جنوب ورقه و پست ترین ان به ارتفاع 487 متر در جنوب باخترى ورقه مربوط به تپه هاى ماسه اى كواترنرى است.

سیستم ابراهه ها در منطقه از روند عمومى شمال خاورى-جنوب باخترى و خاورى-باخترى تبعیت نموده ، نقش مهمى را در زهكشى و ابیارى منطقه دارند.

از ابراهه ها و رودخانه هاى معروف در منطقه میتوان رودخانه بمپور را نام برد كه در 6 كیلومترى جنوب غربى بمپور قرار داشته و از ارتفاعات خاورى ایرانشهر سرچشمه میگیرد و به نامهاى محلى كارواندر و دامن نامیده میشود.

این رودخانه با درازاى حدود 275 كیلومتر ابهاى قسمت شرقى بلوچستان را جمع اورى كرده و بعد از مشروب نمودن ناحیه اى به وسعت 2 در 4 كیلومتر حد ما بین ایرانشهر و بمپور از ان گذشته و به دریاچه فصلى جازموریان مى ریزد.

این رودخانه تقریبا در تمام طول سال اب داشته ولى میزان ان به اندازه اى است كه فقط میتوان كشت و زرع مختصرى را در اطراف ان انجام داد .قابل توجه اینكه حوضه ابریز این رودخانه شامل حوضه ابریز جازموریان است طبقات رسوبى در منطقه داراى شیب بسیار ملایمى میباشند و تپه هاى ماسه اى بخش اعظم جنوب ورقه را در بر گرفته اند.

تنها ساختمانهاى تكتونیكى در منطقه شامل گسله تراستى و تاقدیس بر گشته میباشد كه فقط در شمال خاورى ورقه وجود دارند.وجود اختلاف درجه سختى و درجه هوازدگى در سنگها بنوبه خود نقش مهمى را در چهره توپوگرافى منطقه نمایان میسازد.بطورى كه رسوبات كواترنرى در مقابل رسوبات نئوژن وضعیت ناپایدارتر و سست ترى را از خود نشان میدهد. وجود ساختمانهاى تكتونیكى -تراسهاى دره اى -مخروط افكنه ها -تپه هاى ماسه اى-رسوبات ابرفتى ,سیلابى و دریاچه اى نیز از چهره هاى بارز زمین شناسى در منطقه محسوب مى شود.

 

لرزه زمین ساخت منطقه

 

 از دیدگاه لرزه زمین ساختى منطقه مورد مطالعه در حوزه سایزموتكتونیك قسمت مركزى بخش خاورى ایران كه نمایانگر محیط بین صفحه اى است قرار مى گیرد. بر اساس نقشه احتمال وقوع زلزله بر حسب درجه مركالى نیز پهنه مورد مطالعه در محدوده5 تا 6 درجه مركالى قرار میگیرد كه در صورت وقوع زمین لرزه میزان خسارت وارده كم و یا حتى بدون خسارت است.بر اساس نقشه هاى پهنه بندى خطر نسبى زمین لرزه در مناطق جنوب خاورى ایران نیز ،محدوده مورد مطالعه پیرامون پهنه با خطر نسبى نسبتاً پایین-پایین قرار مى گیرد كه احتمال وقوع زمین لرزه هاى ویرانگردر آن بسیار بعید است و از نظر خطر زمین لرزه براى احداث شهرهاى جدید و گسترش مناطق مسكونى مناسب است.معذالك رعایت ایین نامه طراحى ساختمانى در برابر خطر زمین لرزه امرى اجتناب ناپذیر میباشد. 

<:P:>

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط یوسف جان در تاریخ 52 سال پیش و 22:39 دقیقه ارسال شده است

شکلکشکلک


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
يكي از صالحان ، به خواب ديد پادشاهي را در بهشت !! و پارسايي را در دوزخ. پرسيد كه موجب اين درجات چيست؟ ندا آمد كه اين پادشاه به ارادت درويشان به بهشت اندر است و اين پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ !! (سعدي)
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
 • اجاره ماشین
 • بلوچ پرس
 • دلگان پرس
 • بلوچانی زبان
 • زبان بلوچی و لبزانک
 • ایرانشهر نیوز
 • خدایاری شاعربلوچ
 • اهل سنت ما
 • جوانان صدیق زهی
 • ضیاءالدین دینارزئی
 • پروازچابهار
 • ايرنا سيستان وبلوچستان
 • لاشار شیرآباد
 • حق گو بلوچ
 • خبرهای ایرانشهر
 • ندای زاهدان
 • کلات نیوز
 • مکران پرس
 • روستای شارک
 • شخصیت های بزرگ بلوچستان
 • سایبان امید
 • حوزه علمیه مهرستان
 • اطلاع رسانی بلوچستان
 • جزر و مد
 • کلوکان
 • پجار
 • چهاربهاران
 • انجمن های چابهار
 • سنت آنلاين
 • تفتان ما
 • پايگاه خبري تحليلي تفتان ما
 • انجمن های چابهار
 • بلوچ پرس
 • وشدلانی دیوان
 • یعقوب جدگال
 • چابهارنیوز
 • انجمن های چابهار
 • چابهاران تیاب
 • بلوچستان دانلود
 • پیمان چابهار
 • پایگاه خبری کنارک
 • سرحد زمین
 • سلطان بلوچ
 • اشعارومتون ادبي عبدالحميد خداياري
 • پیمان چابهار
 • دهياري روستاي ميرآبادبمپور
 • پورتال روستاي ميرآباد بمپور
 • قلعه باستاني بمپور بلوچستان
 • بَــلوچــانی زبان
 • بلوچی الفبا وزبان
 • الفبای زبان بلوچی
 • ایوب ایوبی
 • سرحد زمین قلب تپنده بلوچستان
 • بلوچستان
 • انسان شناسی بلوچ
 • سرباز مزاکان
 • ندای بلوچ
 • دهستان حیط
 • دهکده حیط
 • مکران میوزیک سنتر
 • سايت پاتوق بلوچ
 • سایت تحلیلی خبری چابهار نیوز
 • پاتوق بلوچ
 • شهرستان بمپور
 • هوران باغ
 • هیات فوتبال روستای جوزدر
 • ایرانشهر نیوز
 • سیسوگ
 • .:|برای همه|:.
 • ابو مصعب
 • انسان شناسی بلوچ
 • سایت مغانشابو
 • چابهارنیوز
 • وشدلانی دیوان
 • مهرستان
 • چهبارنیوز
 • ندای بلوچ
 • نسيم بلوچستان
 • کوپچ لاشار
 • مصطفي دانشور
 • بنت نیوز
 • نوشته های محمد بلوچ زهی
 • گالری عکس بلوچستان
 • تصاوير ديدني از منطقه دشتياري
 • در ياد رفتگان دبيرستان دانشگاه چابهار
 • تصاویرکوه‌های مریخی در جنوب بلوچستان
 • آموزش تصويري ارسال مطلب به پيام بلوچ
 • عناوين آخرين مطالب سايتهاي بلوچستان
 • موسيقي با صداي كمال خان - گروه 2
 • موسيقي با صداي كمال خان - گروه 1
 • آلبوم عكس گلفشان كهير - كنارك
 • دو نلي با صداي استاد اسپندار
 • دانلود فیلم های جذاب
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1578
 • کل نظرات : 906
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 741
 • آی پی امروز : 42
 • آی پی دیروز : 57
 • بازدید امروز : 478
 • باردید دیروز : 115
 • گوگل امروز : 11
 • گوگل دیروز : 17
 • بازدید هفته : 1,125
 • بازدید ماه : 6,070
 • بازدید سال : 167,465
 • بازدید کلی : 2,677,663