loading...

- پیام بلوچ - بلوچ و بلوچستان -payam baloch -

هیچ ورزشی برای قلب ، بهتر از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نیست.

دیدنی‌های چابهار در یک نگاه

payam بازدید : 766 05 / 04 / 1392 نظرات ()

  موقعیت جغرافیایی و وسعت شهرستان چابهار با مساحتی حدود 17 هزار و 155 کیلومترمربع در منتهی‌الیه جنوب شرقی ایران در کنار آب‌های گرم دریا عمان و اقیانوس هند قرار گرفته است. این شهرستان از جانب شمال به شهرستان‌های ایرانشهر و نیکشهر و از جنوب به دریای عمان و از شرق به پاکستان و از غرب به استان‌های کرمان و هرمزگان محدود است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری

طرح ویژه توسعه و عمران «مکران» در دست مطالعه است

payam بازدید : 817 05 / 04 / 1392 نظرات ()

  مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از بررسی و مطالعه طرح ویژه توسعه و عمران«مکران» به منظور حرکت به سوی توسعه متوازن و هماهنگ با توسعه پایدار در بخشی از منطقه شرق استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خلیج‌فارس، مهندس افشین بهرامی دراین رابطه اظهار کرد: دریای عمان که نیمی از سواحل جنوب کشور را در

ظلمي لوار

abooahmadaskani بازدید : 406 2 / 4 / 1392 نظرات ()

پــدءَ ظـلمے لـواراں سـركـنان‌أنـت            

                            گل‌أنت دژمن، مسلماں ماں گمان‌أنت

زمـیں رنـگ‌زرتـگ إچ زۏراں‌سـریّءَ

                            گـْوشے نـام عـدلءُ انـصافے نـزان‌أنت

بـچــارافـغانءُ بـوسـنی، ســوریــاءَ

                            درسـتـاں ظـلمءِ آسءِ تـه سـچـان‌أنت

بچـارقدسءَ گـۏں پاكستـانءُ بغداد

                           كـه إے پهكاں په دستءِ ناشران‌أنت

او زۏراكـــاں شمـارا شـرجواب‌إنت

                            مـئی ورنا چه هـرجـا جـه‌جـنـان‌أنت

ندیتگ هچ برءَ دوراں چشٻں ظلـم

                          نـهـن انســاں ورۏكـٻں رسـتـران‌‌‌أنـت

هلاهۏش‌إنت مسلماں براتءِهۏنءَ

                         بـچـار سـیادی‌ءِ تـامءَ چـۏش بران‌أنت

حكومـت پش‌كپت‌إنت كفرءِ گۏنءَ 

                         بـلے بـادگیراں ظـلمے هـچ نـمان‌أنت

قیـامـت ظـلـمءَ كـاریـتن تـهـــاری 

                         مـاں آرۏ ظــالــماں بـژبـش وران أنت

وتءَ سـمـبال چه زلمانے سـحرگال  

                         كــه هـاونـدے درءَ یـكـسر روان‌أنـت

مورغم گـراں مـكن هچبـر وتی دل

                         كـه إے زۏراں‌سـری یـكـٻں دمان‌أنت

لچه‌كار: محمدآسكانی

 

مكراني زر، نه عماني زر{درياي مكران ، نه درياي عمان}

abooahmadaskani بازدید : 473 2 / 4 / 1392 نظرات ()

 

إٻرانی راج‌مسترءُ كماش، گلزمیں بلۏچستان‌إش وتیكی كتگ؛ بلے ما هچ نشانے چه إٻرانءُ إٻرانی بوگءَ إداں نگندإنت. دنیائی لحاظءَ إٻراں چه جهانءَ سد سال پشتءَإنتءُ بلۏچستاں سدسال چه إٻرانءَ!

بلۏچ‌راج كمترٻں حقءِ واهند نهنت. چه شاں سرگْوز اپسۏزی گپ إشنت كه إٻرانی واكدارءُ ذمه‌واراں نمنّ‌أنت كه خلیج پارس، خلیج عرب ببیت بلے مكرانی زرءَ، عمانی زر گْوشگاینت په إشیءِ مٹٻنگءُ عوض‌كنگءَ هچ پیمٻں كۏشستے نكن‌أنت.(په وت شرعءُ په ما قاضی!) ماں جاورے كه بازٻں راج‌دپتری وانگیانی تها إے زر، مكرانی زر گْوشگ بوتگ چۏشكه:

1-‌‌ وسارأبوبكرإلى هرمزمدینة على ساحل بحرمكران ،فأطاعه صاحبها،واسمه ملتك.

الكامل فى التاریخ (7/ 62)لإبن أثیر

رجانك: ابوبكر(یكے چه خوارزمشاهءِ والیاں) دٻم په هرمزءَ _كه یك شهرے مكرانی زرءِ گْورءَ_ شتءُ آئیءِ مستر ابوبكرءِ جنڈی(پرچم)ءِ چٻرءَ آتك ءُ نامی ملتك أت.

2- ثم دخل سنة اثنتین وعشرین واربعمائة. فی هذه السنة سیّر السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكین عسكرا إلی التیز فملكها.

و التیز : بكسرأوله بلدةعلى ساحل بحرمكران.

رجانك: پدءَ 422ءِ سال آتك كه ماں إے سالءَ سلطان مسعودبن محمود بن سبكتكین یك لشكرے په تیزءَ(بلكٻں هنوگٻں تیس إنت) رهادگ كت ءُ تیز یا تیس یك شهرے مكرانی زرءِ گْورءَ.

الكامل فى التاریخ (44/ 32)ءُ معجم البلدان للحموی (3/ 293)ءَ هں همے چیز آتكگ.

  دلگوش: مكراں بلۏچستانءِ بندری نام‌إنت.

داستان

abooahmadaskani بازدید : 1138 2 / 4 / 1392 نظرات ()

 

یكے چه خراسانءِ بادشاهاں، محمودسبكتگینی واب دیت كه آئیءِ سجئٻں

جۏں رٻزإتگتءُ خاك بوتگ‌أت بیدچه چمانی كه انگت ماں كاسگءَ

سُرگ‌إتنت. هچ كسءَ شی تعبیر نزانت بس یك

پاكسمائے{صوفی‌إے}سرپدبوتءُ گْوشتی: انگت نگران إنت كه ملكی گۏں

دگران إنت.

سرچمگ: گُلباگ، گلستانءِ بلوچی رجانك، محمدآسكانی

گلباگ، گلستان سعدیءِ بلوچی رجانك

abooahmadaskani بازدید : 1022 2 / 4 / 1392 نظرات ()

 

داستان

یك جنگیءَ لهتے مردم‌إش بندی كتءُ شاهءِ گْورءَ آرت. شاهءَ پرماں‌دات كه یكے

چه بندیگاں بدرنج‌أنت. آ بندیگ كه چه زندگیءَ پهك ناامٻت‌أت، هژم گپتءُ

لگِّت په شاهءِ زا دیگءَ كه گْوشتگ‌إش: هركس كه دل چه جانءَ بُرّی، هركسی

سرءَ گُرّی.ءُ هركس كه مرگءِ تامءَ چشیت، هرچے دپی كیت گشیت.

شاهءَ جست گپت: إے چے گْوشگاینت؟ یك نٻك‌دلٻں وزیرے گْوشت: واجه!

إے ماں‌گْوشگاینت: والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس.

پادشاهءَ بزّگ‌آتكءُ چه آئیءِ هۏنءَ سرگْوست. دگه وزیرے كه گۏں آئیءَ ضدأت

درّائٻنتی: مئی پیمٻں مردمانءَ بادشاهانی دٻمءَ بید چه راستگْوشیءَ دگه هچ

گپ نكرزیت. شی واجهءَ زاداتءُ بدگْوشت. شاهءَ چه إے گپءَ برهم‌وارتءُ

گْوشتی: آ درۏگ منءَ وشتربوت چه تئی راستءَ كه آئیءِ دٻم په شركاری‌أتءُ

شی دٻم په سل‌كاری.هماپیمءَ كه زانتكاراں گْوشتگ‌: درۏگ په شركاری گهتر چه

راست په سل‌كاری.

سرچمگ: گُلباگ، گلستانءِ بلوچی رجانك، محمدآسكانی

نمیرانٻں علامه دادالرحمان قصرقندیءِ زندال{زندگی نامه}اولی بهر

abooahmadaskani بازدید : 1045 2 / 4 / 1392 نظرات ()

 


پیدائش

ماں 1309هـ .شءَ، «بگان»ءِ مٻتگءَ كه چه قصرقندءَ دوكیلومتر دورترإنت، ملا یوسفءِ لۏگءَ، ننكے پٻداگ بوت كه نام إش دادالرحمان إٻركت.إے تبل كه رندءَ نامءُ تواری په مولانا دادالرحمان قصرقندی بوت چه گْونڈیءَ دانائیءُ هژاریءِ نشانگاں آئیءِ پٻشانیگءش سهراإتنت.

وانگءِ بنگٻج كنگ

مولانا دادالرحمان، بندری درسانی ماں وتی بوتنجاهءَ مولوی پیرمحمدءِ گْورءَ دربرتءُ په وانگءِ رندگیریءَ هندوستانءَ شت.

اولْ‌سرءَ «پیرجنداءِ سند»ءِ دربرجاهءَ په وانگءَ گلائٻش بوتءُ گلستان، بوستان، میزان الصرفءُ صرف میرءِ وانگیانی، مولوی شیخ محمد هیبتی قصرقندیءِ گْورءَ وانت.

إے دربرجاهءِ اقتصادی جاورباز شرنهت.واجه چه آزمانگءَ عجیبٻں كسه‌إی آرتءُ پرمائٻنتی: برے برے شدیگی هنچۏ مئی سرءَ زۏرءَ جت كه خشكٻں منتگٻں دنزگپتگٻں نگناں زرتءُ پهك كتءُ وارت إنت. برے درهچانی تاك چتءُ وارتءُ هنچۏ نزۏرءش بوت إنت كه سیه‌دٻمگ گپت إنتءُ زمینءِ سرءَ كپت إنت.

«مظهرالعلوم» كراچیءِ دربرجاه

واجه دادالرحمانءَ رند چه دوره مقدماتءِ آسركنگءَ، مظهرالعلوم كڈهءِ دربرجاهءَ شت

كه آزمانگءِ مزنترٻں دربرجاه أت. سطحءِ دوره‌ئی اۏداں دربرت.

دارالعلومءِ دیوبندءَ روگ

مظهرالعلومءِ دربرجاهءَ دوره خارجءِ درساں هست أتنت؛ بلے واجهءِ علمی هیناری اۏداں نپرشت. گڈءَ مظهرالعلومی دٻم په دارالعلوم دیوبندءَ ویل دات. إے وهدی دارالعلوم دیوبندءَ مزنْ‌شانٻں مجاهدٻں عالماں چۏشكه مزنْ‌مجاهد علامه سید حسین احمد مدنی، شیخ الادب والفقه مولانا اعزازعلی، علوم عقلیهءُ نقلیهءِ شهزانت مولانا ابراهیم بلیاوی ءُ دگه دگه، تدریسءِ پتّرإش سینگارإتگت.

واجهءَ خارجءِ درساں پانگءِ إے شهزانتاں وانتءُ آسركت.

په واجهءِ تٻزهۏشیءُ وش‌اخلاقیءِ هاترءَ استاداں گٻشتر په آئی‌إش دلگۏشءَ كتءُ آئیءَ وت هں په استاداں بازشوكی هست أت.

چه پهكاں گٻشتر گۏں مولانا حسین احمدمدنیءَ هبی هست أت. مولانا حسین احمد مدنی آزمانگءَ گۏں انگرٻز استعمارءِ دٻمءَ كه هندوستانی وتی إٻردستءَ كتگ أت اۏشتاتگ أت.

واجه دادالرحماں همے وهدءَ گۏں الكاپٻں درجه{رتبه ممتاز}ءَ دربرۏك{فارغ التحصیل} بوتءُ رند چه دربرگءَ گۏں مولانا حسین احمد مدنیءَ بیعتی كت.

مسواکی که پیامبر به آن توصیه می‌کردند

payam بازدید : 701 27 / 03 / 1392 نظرات ()

  قسمت‌های مختلف گیاه مسواک به علت دارا بودن تانن، ترکیبات گوگردی و ترکیبات ایزوتیوسیانات دارای اثر ضدمیکروبی قوی و گسترده بر روی انواع میکروارگانیسم‌ها است. به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، بیش از دویست تحقیق مختلف بر روی مواد و اثرات جالب چوب مسواک انجام گرفته که از خواص منحصر به فرد آن خبر می‌دهد. پیغمبر عظیم‌الشأن اسلام، حضرت محمد (صلی الله علیه واله و سلم)، اولین معرف و

کشف نیم تن تریاک در خاش

payam بازدید : 692 21 / 03 / 1392 نظرات ()

  رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان طی عملیاتی موفق به کشف نیم تن تریاک از سوداگران مرگ شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از پایگاه خبری پلیس سیستان و بلوچستان، رضا ناظری در این باره اظهار داشت: اوایل هفته جاری، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با اقدامات اطلاعاتی و شناسایی موفق شدند

سیستان و بلوچستان، زیستگاه امن پلنگ ایرانی

payam بازدید : 888 20 / 03 / 1392 نظرات ()

  مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۱۰ قلاده از گونه نادر و کمیاب پلنگ ایرانی در مناطق حفاظت شده این استان زیست می کنند به گزارش ایرنا، خسرو افسری افزود: پلنگ ایرانی از راسته گوشتخواران(carnivopa) و تیره گربه سانان (felidae) دارای بدن بزرگ، دراز و باریک، دست‌ها و پاهای قوی، پنجه‌ها و ناخن‌های بزرگ، گوش‌هایی کوتاه و دم دراز است. وی اظهار داشت: بر اساس شواهد به دست

فعالیت 311 معدن فعال در سیستان و بلوچستان

payam بازدید : 709 19 / 03 / 1392 نظرات ()

  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: 311 معدن فعال در سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، نادر میرشکار شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش معدن سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در اواخر سال گذشته بنا بر مصوبه هیئت وزیران، کارگروه توسعه بخش معدن کشور تشکیل شد. وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع در دور چهارم سفر

وجود 67 چشمه، آبشار، آبگرم و آب معدنی در شهرستان نیکشهر

payam بازدید : 838 19 / 03 / 1392 نظرات ()

  رییس اداره‌ی میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری نیکشهر گفت: شهرستان نیکشهر به علت کوهستانی بودن، چشمه‌های آبگرم معدنی و آبشارهای متعددی دارد که تاکنون بیش از 67 آبشار، آب معدنی، چشمه‌ی آبگرم شناسایی شده و تاثیر فراوانی در جذب گردشگر دارند. «امیری» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه‌ی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: این آب‌ها در مناطق مختلف کوهستانی پراکنده هستند.

جنوب بلوچستان زیستگاه عقاب دریایی دم سفید

payam بازدید : 633 19 / 03 / 1392 نظرات ()

  مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این گونه از پرنده بیشتر در نوار ساحلی جنوبی استان مشاهد می شود و در لیست قرمز iucn به عنوان کم اهمیت طبقه بندی شده است. ˈخسرو افسریˈ افزود: عقاب دریایی دم سفید 70 تا 90 سانتیمتر طول دارد و طول دو سر بال آن به 200 تا 240 سانتیمتر می رسد و نر و ماده این پرنده هم شکل هستند. وی اظهار داشت: این پرنده

تعداد صفحات : 113

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
يكي از صالحان ، به خواب ديد پادشاهي را در بهشت !! و پارسايي را در دوزخ. پرسيد كه موجب اين درجات چيست؟ ندا آمد كه اين پادشاه به ارادت درويشان به بهشت اندر است و اين پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ !! (سعدي)
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 1578
 • کل نظرات : 906
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 740
 • آی پی امروز : 0
 • آی پی دیروز : 47
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 173
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 10
 • بازدید هفته : 1,022
 • بازدید ماه : 12,896
 • بازدید سال : 154,089
 • بازدید کلی : 2,482,068