loading...

- پیام بلوچ - بلوچ و بلوچستان -payam baloch -

نقد

این جدال شیعه و سنی نیست، تخریب علقه های ملی است!

payam بازدید : 882 21 / 06 / 1392 نظرات ()

 رازگو بلوچ: خدا کند دروغ باشد، ولی گویا نیست، هر چند مستقیما ندیده و نشنیده ام. ولی اگر حقیقت باشد که یک ایت الله اهل قم چنین به دخنران ایرانی خطه بلوچستان اهانت کرده است باید گفت نه شرم بر او که شرم بر همه ما ایرانی ها اگر بشنویم و بی تفاوت بگذریم؛ گویا گفته شده دخترانی از بلوچستان ایران برای جهاد نکاح به سوریه عزیمت کرده اند! طرف خطابم آن بخش از مدعیان اخلاق و دین نیست که نان شان در

توهین به اهل سنت پایانی ندارد (تفرقه افکنی سایتهای افراطی)

payam بازدید : 1231 27 / 05 / 1392 نظرات ()

 دین اسلام که قریب 1400 سال بر مردم ایران چتر سعادتش را گسترانده است افتخاری برای این ملت در طول قرون متمادی بوده است و چه بسا ایرانیانی که به نام مسلمان در تاریخ ماندگار شدند، در طول این قرون فراز و نشیبهای زیادی بر عرصه خاک این سرزمین اتفاق افتاده است، گاه حاکمانی برای تعالی اسلام از هیچ خدمتی فروگذار نبوده اند و گاه حکومتهایی که برای نیات شوم خود برای زدودن اسلام گام برداشته اند و به بهانه مذهب

رسانه های ایران از دیروز تا امروز؟

alirezasaeedabadi بازدید : 1021 16 / 7 / 1391 نظرات ()

 

باسمه تعالی

 

رسانه های ایران از دیروز تا امروز؟

a.saeedabadiHYPERLINK "mailto:a.saeedabadi73@gmail.com"45HYPERLINK "mailto:a.saeedabadi73@gmail.com"@gmail.com

 

علیرضا سعیدآبادی                                         09122404987            کارشناس ارشد روابط بین الملل  و حوزه فرهنگ

 

از پیدایش مطبوعات در کشورمان و انتشار کاغذ اخبار 180 سال می گذرد.رسانه ها در عصر قجری تحث تاثیر سه عامل مهم قابل ارزیابی هستند.اول،جریان روشنفکری که بازگشت تحصیل کردگان فرنگ به ایران آنرا هدایت می کرد.دوم،جنبش مشروطه و خواسته های برحق مردم برای رسیدن به آزادی و محدود شدن قدرت شاه در عرصه های سیاسی و اجتماعی و برخورداری ملت از حق تعیین سرنوشت که ایرانیان در مقایسه با بسیاری از ملل زودتر به آن اندیشیدند.سوم،تلاش دربار،شاهزاده ها و اربابان برای حفظ وضعیت موجود و مقابله با تمایلات آزادیخواهانه و اسلام گرایانه در کشور که پشتوانه نظام سیاسی آن مناسبات و روابط اقتصادی و تولیدی دوران ارباب-رعیتی بود که هم از قدرت شاه حمایت می کرد و هم از آن مشروعیت می گرفت.رسانه ها تحت تاثیر این شرایط یا مدافع جریان روشنفکری بودند،یا از جنبش مشروطه حمایت می کردند و یا از نوع دسته سوم و رسانه های فرمایشی و وابسته به دربار بودند.گرچه مشروطه خواهی به صدور فرمان مشروطیت انجامید ولی به اهداف نهایی خود دست نیافت و بیشتر می توان زمینه های پیدایش انقلاب اسلامی و تاثیرات منطقه ای و بین المللی را در آن جستجو کرد.تعمیق ارزش های دینی،رشد آگاهی های عمومی،شکل گیری پارلمان،فعالیت احزاب و گروه های سیاسی،گسترش رسانه های متعدد و الگوسازی برای استقلال طلبی ملت های مستعمره در قرن بیستم از عواملی هستند که می توانند دراین باره مورد بررسی قرار گیرند.ارزش های نامناسب نظام شاهنشاهی موسوم به پهلویسم باعث شد شرایط متحول شونده و بالقوه جامعه با سرعت بیشتری به صورت بالفعل در آید.حکومت پهلوی بر سه گزاره اصلی استوار بود:شوونیسم ایرانی،آموزه های غربی و اقتدار شاهانه.باوجود قدرت نظامی ویژه ای که پهلوی دوم کسب کرده بود،اما در بعد ارزش های فرهنگی و اجتماعی،جامعه از گسست و شکاف عمیقی رنج می برد.شعار توخالی گذر از شرایط قدیم به جدید و سراب نوسازی حیطه های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی در ایران از راه تغییر مناسبات اقتصادی و روابط نیروی کار در روستاها و شهرها،رفرم ناقص سیاسی و فعالیت محدود و مشروط احزاب و رسانه ها،نوسازی نظام فرهنگی و اجتماعی و تجدد گرایی افراطی با رویکرد ینگه دنیا،شوونیسم ایرانی و ضدیت با روحانیت همه از پیش زمینه های وقوع انقلاب اسلامی در دهه های 40 و 50 هجری شمسی است که توانست گسست و شکاف یادشده را به اندازه ای تشدید کند که به فروپاشی نظام شاهنشاهی بینجامد.با این مقدمه سوال این است که آیا رسانه ها در کشور ما از دیروز تا امروز به کارکردهای حرفه ای و مورد انتظار جامعه  دست یافته اند؟تقسیم بندی رسانه های کشور در حال حاضر با چه معیارهایی باید صورت گیرد؟مفروض من این است که انقلاب اسلامی و آزادی خواهی دو معیار اساسی برای ارزیابی رسانه های ایران امروز هستند.شاید انقلاب اسلامی که شعارهای استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی در آن ریشه دارند در وهله اول جامع و مانع بنظر برسند.اما از آنجاکه برخی رسانه ها دقیقاً در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی قرار نمی گیرند و برداشت های وطنی خاص خود را دارند نمی توان آنها را به تنهایی با این گفتمان مورد ارزیابی قرار داد.ازاین رو،معیار آزادی خواهی را به معنای نقادی وارد کرده و برجسته تر مورد توجه قرار می دهیم.نقادی فقط نقد دولت نیست.نقد دوری از ارزش های بومی است که یا با مقتضیات زمان و مکان تبیین نشده اند و یا برزمین مانده اند و به آنها جامه عمل پوشیده نشده است.در مدل من جایی برای رسانه های مخالف وجود ندارد.رسانه هایی که کعبه آمال خویش را برمبنای ارزش های سایر جوامع و دیدگاه های فراوطنی از نوع شرقی و یا غربی آن بنا می نهند نمی توانند به خواسته های ملت خود را نزدیک سازند.مردم ما نظام سیاسی خود را دوست دارند و برای آن خون های فراوانی داده اند ولی چه در قالب گفتمان انقلاب اسلامی و چه با یک رویکرد نقادانه می خواهند به آینده ای پربارتر دست یابند.دیدگاه های  اصول گرایی و اصلاح طلبی درحال حاضر برابر با دو گفتمان یادشده نیستند و ظرفیت تحلیل موقعیت های موردنظر مرا ندارند.به همان اندازه که اصول گرایی نیاز به بازتولید دارد اصلاح طلبی نیز در دوران نقد بسر می برد.مناظره سنتی اصول گرایی-اصلاح طلبی دیگر توجیه گر وضعیت موجود نیست.تعبیر مقام معظم رهبری درباره اصول گرایی اصلاح طلبانه شاهد من بر این مدعاست.رسانه ها از وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند.علت این است که نه گفتمان انقلاب اسلامی و نه گفتمان انتقادی در سرلوحه برنامه های برخی رسانه ها نیستند.رسانه های مجازی از مطبوعات دارند پیش می گیرند.وابستگی برخی رسانه ها به کانون های قدرت و ثروت باعث شده که عمدتاً تریبون شخصیت های خاصی باشند.بسیاری از رسانه های محلی سعی دارند با تمام توان خود و با نگاهی فراگیر به سرمایه های انسانی جامعه و فارغ از توجه صرف به شخصیت ها و و چهره های خاص سیاسی به سهم مناسبی در حوزه سیاست دست یافته و براین فضای شخصیت زده غلبه کنند.مراد از گفتمان انتقادی،نقد حکومت و یا ساختارهای قانونی نیست بلکه نقد روش هاست که در صورت به روزآوری می توانند برای آزادسازی و هدایت انرژی جامعه بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار نیز باشند.من معتقدم که رسانه ها چنانچه این وضعیت که حاکی از ایفای نقش های فرعی از سوی گروه های سیاسی و جنبش دانشجویی است تداوم یابد می توانند در سطحی بالاتر عهده دار پیشتازی حوزه سیاست و یا دست کم در سطحی میانه نقش مکمل احزاب و گروه های سیاسی را به خوبی ایفا کنند مشروط بر آن که افق های دوردست و راهبردی را ببینند و کمتر در حاشیه افت و خیز و تحرکات فردی شخصیت ها قرار بگیرند.رسانه ها باید به سرمایه های انسانی هفتاد و پنج میلیون ایرانی پروبال بدهند و نسل جدیدی از سیاستمداران وفادار و خبره را به جامعه معرفی کنند.انقلاب اسلامی جایگزین مناسبات و روابط قدیم شده و ارزش های جدیدی را پدید آورده که هنوز بخشی از آن ها در صحنه عملی جامعه نهادینه نشده و یا فراگیر نگردیده است.با وجود ادعای رژیم طاغوت و طرح شعار رسیدن به دروازه تمدن بزرگ و گذر جامعه ایرانی از دوره سنتی به مظاهر دوران مدرنیته آنچه که تا پیش از انقلاب اسلامی درباره روابط اقتصادی و تولیدی و سیاسی حاکم بر ایران می توان برشمرد تداوم حاکمیت نسبی مناسبات و ارزش های دوران ارباب-رعیتی بر بخش عمده ای از شئونات جامعه بوده است.رابطه حکومت مرکزی و اربابان محلی هسته بنیادین آن دوران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی است.با بازگشت حق تعیین سرنوشت به ملت و وجود آزادی های مصرح در قانون اساسی و جانفشانی مردم در دوره سازنده دفاع مقدس شرایط برای داشتن میهنی آباد و مستقل فراهم است.رسانه ها باید قدر این آزادی را بدانند و از آن پاسداری کنند.باز هم می گویم نه گفتمان انقلاب اسلامی و نه گفتمان انتقادی صرفاً به معنای نقد دولت و تاسیسات اجرایی حکومت نیست.دولت اگر نهادهای نظارتی به خوبی عمل کنند باید جواب نحوه خرج کرد بودجه سالانه و میزان هماهنگی و انطباق آن با برنامه های پنج ساله و سند بیست ساله و گزارش عملکرد دستگاه ها را به مجلس و سازمان های نظارتی بدهد و علاج واقعه قبل از وقوع باید بشود.رسانه ها فراتر از ضعف ها و قوت های دولت و ارکان اجرایی حکومت خوب است افکار عمومی را به مسائل اصلی تر و آتیه ساز توجه دهند.رسیدگی به امور روزانه و رفاه و معیشت مردم شرط لازم هست اما کافی نیست.آنچه راهبردی است این است که رسانه ها بتوانند جامعه را به فراسوی مرزهای فرهنگ متعالی و
فراگیری و نهادینگی آموزه های اقتصاد پایدار و اجتماعی با نسل های قوی و افکاری روشن نسبت به آینده برسانند.شاید متکی بودن بخشی از رسانه ها به تسهیلات و حمایت های دولتی یکی از آفت هایی است که مانع از رسیدن به این نقش راهبردی و مستقل رسانه ای در کشور می شود.افزایش امنیت شغلی خبرنگاران درقبال گزارش ها و اخبار منتشره و برخورداری از حقوق و مزایای مناسب و استفاده دائمی از آموزش های حرفه ای می تواند به ثبات کار رسانه ها کمک کند.وجود قوانین و مقرارت به روز
،پی ریزی نظام صنفی کارآمد و پایبندی و سوگند به اصول حرفه ای اولویت بالایی برای رسانه ها باید بیابد و در ساختاری فرادولتی تعریف و نهادینه شود.تقویت فرایند اجماع سازی از کارکردهای مهم و موردانتظار از رسانه هاست که از راه  ترکیب نیروهای جامعه بدست می آید و نه تجزیه سرمایه های انسانی و داشته های این ملت.مفاهیم اساسی و منافع ملی به اجماع نسبی نخبگان برای اجرا و تحقق نیازمند است.بدین منظور پیش بینی سازوکارها و زیرساخت های مناسب برای هم اندیشی و هم فکری و همگرایی رسانه ها بر سر موضوعات اساسی جامعه ضروری بنظر می رسد.این معادله ای حساس است که در آن همزمان باید به رسانه ها و آزادی های قانونی در کشور و سهم راهبردی شان در فرایند اجماع سازی دقت وافر شود.اهداف متعالی رسانه ها باعث تعالی و پیشرفت جامعه ما با تمامی اجزا و لوازم تحول آفرین آن می شود.رسانه ها در نظام ولایی ایران که از مشی مردم سالاری دینی پیروی می کند حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را به یکدیگر پیوند می دهند.امام عظیم الشان فرمود:"قلم ها شهید پرور هستند.اهمیت انتشارات،مثل اهمیت خون هایی است که در جبهه ها ریخته می شود."

شايان ذكر است كه سعیدآبادی به عنوان كانديداي مردم تهران در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته،دارای پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه با ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها،شبکه های خبری و سايت هاي مرجع كشور،صنعت و شناخت مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي برای رسيدن به اين جامعيت فكري می باشد و تمایل خود را درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي،به کاندیداتوری در انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است.ضمناً سخنان و افكارش در هشت ماه اخير تحت عناوين متنوع در قالب مصاحبه ها و یادداشت های مختلف علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است.

 

 

 

خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادی

 

 • كانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي
 • اخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380(رونوشت پیوست)
 • پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست)
 • مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست)
 • دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست)
 • اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست)
 • کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(پیوست)
 • دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)
 • مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست)
 • کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(رونوشت پیوست)
 • برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست)
 • پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست)
 • طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست)
 • پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست)
 • مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست)
 • مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست)
 • مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست)
 • تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست )
 • تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست )
 • انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست)
 • مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست)
 • ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده جانباز )     شماره تماس: 09122404987

 

پيام تشكر آزاد استاندار از مردم استان

payam بازدید : 1133 21 / 05 / 1391 نظرات ()

مردم عزیز و شرافتمند استان سیستان و بلوچستان

ضمن سلام و عرض ادب و ارادت خالصانه به محضر شما خوبان همیشه همراه اینك كه بنابر تشخیص

شاهكار جديد مخابرات استان

payam بازدید : 5168 22 / 04 / 1391 نظرات ()

  مخابرات استان سيستان و بلوچستان در يك پيام كوتاه  به كليه مشتركان سطح استان اعلام فرموده: « دانلود از طريق اينترنت پر سرعت مخابرات استان از ساعت 2تا 7 صبح رايگان ».منظور اين است شيفت كاري و برنامه زندگي خود را تغيير دهيد تا از اينترنت پرسرعت لدت ببريد و امور روزانه را در بامداد انجام دهيد و روز را بخوابيد. ولي باز هم اين اينترنت پرسرعت را در خواب ببينيد !!! اگر وقت كرديد و بيدار شديد لطفا اين سرعت بالا را چشم نكنيد تا بقيه نيز فرصت استفاده از آن را

قطعي تلفن همراه و اینترنت به امر عادي تبديل شده است

payam بازدید : 1196 20 / 2 / 1391 نظرات ()

  از زماني كه مخابرات و پست به بخش خصوصي واگذار شده اند روز به روز شاهد كاهش كيفيت خدمات و نارضايتي مردم هستيم قطعي تلفن هاي همراه و اينترنت به يك امر عادي تبديل شده است و ادارات پست رو به تعطيلي مي روند و كسي پاسخگو نيست در حالي كه انتظار است با واگذاري خدمات به بخش خصوصي شاهد ارتقاي كيفيتها باشيم متاسفانه برعكس شده است و اينترنت پر

وب نويسان بلوچ ؛ نقطه سر خط !!!

payam بازدید : 1718 21 / 11 / 1390 نظرات ()

  مدتي است به جاي لبخند ، تلخند نثارتان مي شود؛ وب نويسي پديده اي نو ، اما باز زاييده فكر ، كه با قلم جديد (صفحه كليد) بر صفحه وب قرار مي گيرد، قلم متعهد همیشه تامین و تضمین منافع و مصالح انسانها را در سرلوحه كار خویش قرار می دهد. اوضاع و احوال را نقد و تحلیل ، خدمتگزاری را تائید و تشویق ،خطا و سودجوئی را افشا و خیانت و فرصت طلبی را محکوم می کند و از نعل وارونه زدن بیزاراست.

زهر چشم مجازي !!!

payam بازدید : 1879 15 / 11 / 1390 نظرات ()

  نوشته هاي دو وبلاگ رازگو بلوچ و دست نوشت (حسين زاده) در روزهاي اخير حكايت از وجود تلاطم ناصوابي در فضاي مجازي دارد كه به سمت قلم و نقد نشانه رفته است اما آنچه كه در فضاي اينترنت اتفاق مي افتد به علت سابقه كم با نقد ونقادي در تاريخ متفاوت است در اين ميدان نو ، بايد فكري نو در بستري نو بايد آزمود و چون اين راه نا آزموده است ناخواسته با خطا همراه است پس آهسته و

شکایت تنها راه رهایی از انتقاد و یا اتهام نیست!

payam بازدید : 1139 8 / 11 / 1390 نظرات ()

  روزدرآ: روز گذشته خبری مبنی بر شکایت شهرداری ایرانشهر از تنها وبلاگ نویس فعال این شهر روی خروجی یک خبرگزاری قرار گرفت که بلافاصله پس از آن توسط چند وبلاگ و وب سایت محلی منتشر شد و بازتاب های فراوانی را حتی در خارج از شهرستان ایرانشهر و در میان بلاگرهای استان نیز در پی داشت.خبر شکایت شهرداری ایرانشهر از«اشکان اروند» تنها وبلاگ نویس فعال در این شهرستان به

خوانین بلوچستان (پاسخ به پیشگاه تاریخ)؟؟؟

payam بازدید : 2623 12 / 9 / 1390 نظرات ()

  به قول دوست خوب مان رازگو بلوچ که گاها نوک قلم تیز خود را اندکی تیز تر کرده و تلنگری بر مناسبات طایفه ای می زند هدف از مطرح نمودن مباحثات مختلف قضاوت و به دادگاه کشاندن هیچ کس نیست بلکه به قضاوت واداشتن دیگران است تا فضای نقد و گفتمان شکل بگیرد و گامی ولو اندک از روال سنتی و محافظه کارانه خود فاصله بگیریم و جرات نقد گذشته خود را پیدا کنیم . مگر غیر از این است که گذشته چراغ

مگر شما بلوچ نیستید؟!!!

payam بازدید : 1334 11 / 9 / 1390 نظرات ()

     عیلرغم میل باطنی ما آدمها برای خوب جلوه دادن و نشان دادن صفات مردانگی و برازندگی خود و قوم و طایفه خود واقعیت هایی وجود دارد که گذر از آنها به مثابه بستن چشم ها و ندیدن اطراف خود و پنداشتن این موضوع که دیگران هم نمی بینند است . ما آدمهایی هستیم که بسیار زود قضاوت می کنیم . در قضاوت هم نقش دادستان و هم نقش قاضی و هم نقش مجری قانون را یک تنه بازی می کنیم . گاهی به اعماق تاریخ می رویم و چنان تازیانه شقاوت مان

مديريت خوب مسئولان در آتش سوزي دبيرستان چابهار !!!

payam بازدید : 1190 10 / 9 / 1390 نظرات ()

  چرا ايرنا، شبكه استاني هامون و ساير خبرگزاريهاي معتبر حاضر به بيان واقعيات نيستند؟

 آيا عدم ذكر تعداد كشته شدگان واقعي ، مقصردانستن چاي ساز، 2دقيقه خاموش نمودن آتش، 17 دقيقه امداد رساني و دهها گاف ديگر را مسئولان ايرنا در روز قيامت پاسخ خواهند داد؟

هم اكنون به گزارش ايرنا در مورخه 10/9/90 توجه فرماييد!!!!

نقدي بر نظرسنجي انتخاباتي يك وبلاگ در بلوچستان

payam بازدید : 1895 9 / 9 / 1390 نظرات ()

      وبلاگ ارتباط ايرانشهر از چندي قبل در حال انجام نظرسنجي انتخابات ايرانشهر و دلگان و يا سرباز و لاشار!!! پیشینه ی نظرسنجی به انقلاب صنعتی برمی گردد ، در سال ۱۹۴۸ مشکلی در نظرسنجی بوجود آمد که منجر به کاهش اعتماد و نتیجه گیری این ابزار را در پی داشت ( در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده  وقتی دو رئیس جمهور امریکا برای انتخابات آمده می شدند و برای این که مردم از نتایج و یا کدامیک از این کاندیداها شانس زیادی در انتخابات داشته باشند ، اطلاع پیدا کنند

آئینه (نقدي بر حادثه آتش سوزي چابهار)

payam بازدید : 1152 7 / 9 / 1390 نظرات ()

 زیبایی آئینه به صداقتش است و بس . زیبا را زیبا نشان می دهد و زشت را زشت . اگر بخواهیم زشتی ها و کاستی ها و نارسایی های مان پیش دیگران زیبایی و دارایی و توانایی جلوه بدهیم هنر نکرده ایم فقط به خودمون خیانت کرده یم و به دیگران دروغ گفته ایم . این خیانت و دروغ فقط رنگ و لعابی پوشالی است که نه تنها چهره ظاهری ما را نزد دیگران زیبا نشان نمی دهد بلکه نشان از بی لیاقتی و بی صداقتی ما در بیان گرفتاری ها و پیگیری حقوقمان است .

نقدی بر مطلب خواب زمستانی و پیش از موعد بلاگر های بلوچ

payam بازدید : 1132 6 / 9 / 1390 نظرات ()

 نویسنده : صلاح الدین درخشان

 وبلاگ روزدرآ در مطلبی به انتقاد از بلاگرهای فعال بلوچی پرداخته است که مدتهاست در فضای وب به فعالیت نویسندگی مشغول هستند و اینک یکی یکی با حک مطلبی از پایان کار خود در وب سخن می گویند و ندای خداحافظی و جدایی سر داده اند .

سخن گفتن در محضر اساتید بسیار سخت است . اساتیدی که سالهاست در فضای وب با نوشتن مطالب

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
يكي از صالحان ، به خواب ديد پادشاهي را در بهشت !! و پارسايي را در دوزخ. پرسيد كه موجب اين درجات چيست؟ ندا آمد كه اين پادشاه به ارادت درويشان به بهشت اندر است و اين پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ !! (سعدي)
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
 • اجاره ماشین
 • بلوچ پرس
 • دلگان پرس
 • بلوچانی زبان
 • زبان بلوچی و لبزانک
 • ایرانشهر نیوز
 • خدایاری شاعربلوچ
 • اهل سنت ما
 • جوانان صدیق زهی
 • ضیاءالدین دینارزئی
 • پروازچابهار
 • ايرنا سيستان وبلوچستان
 • لاشار شیرآباد
 • حق گو بلوچ
 • خبرهای ایرانشهر
 • ندای زاهدان
 • کلات نیوز
 • مکران پرس
 • روستای شارک
 • شخصیت های بزرگ بلوچستان
 • سایبان امید
 • حوزه علمیه مهرستان
 • اطلاع رسانی بلوچستان
 • جزر و مد
 • کلوکان
 • پجار
 • چهاربهاران
 • انجمن های چابهار
 • سنت آنلاين
 • تفتان ما
 • پايگاه خبري تحليلي تفتان ما
 • انجمن های چابهار
 • بلوچ پرس
 • وشدلانی دیوان
 • یعقوب جدگال
 • چابهارنیوز
 • انجمن های چابهار
 • چابهاران تیاب
 • بلوچستان دانلود
 • پیمان چابهار
 • پایگاه خبری کنارک
 • سرحد زمین
 • سلطان بلوچ
 • اشعارومتون ادبي عبدالحميد خداياري
 • پیمان چابهار
 • دهياري روستاي ميرآبادبمپور
 • پورتال روستاي ميرآباد بمپور
 • قلعه باستاني بمپور بلوچستان
 • بَــلوچــانی زبان
 • بلوچی الفبا وزبان
 • الفبای زبان بلوچی
 • ایوب ایوبی
 • سرحد زمین قلب تپنده بلوچستان
 • بلوچستان
 • انسان شناسی بلوچ
 • سرباز مزاکان
 • ندای بلوچ
 • دهستان حیط
 • دهکده حیط
 • مکران میوزیک سنتر
 • سايت پاتوق بلوچ
 • سایت تحلیلی خبری چابهار نیوز
 • پاتوق بلوچ
 • شهرستان بمپور
 • هوران باغ
 • هیات فوتبال روستای جوزدر
 • ایرانشهر نیوز
 • سیسوگ
 • .:|برای همه|:.
 • ابو مصعب
 • انسان شناسی بلوچ
 • سایت مغانشابو
 • چابهارنیوز
 • وشدلانی دیوان
 • مهرستان
 • چهبارنیوز
 • ندای بلوچ
 • نسيم بلوچستان
 • کوپچ لاشار
 • مصطفي دانشور
 • بنت نیوز
 • نوشته های محمد بلوچ زهی
 • گالری عکس بلوچستان
 • تصاوير ديدني از منطقه دشتياري
 • در ياد رفتگان دبيرستان دانشگاه چابهار
 • تصاویرکوه‌های مریخی در جنوب بلوچستان
 • آموزش تصويري ارسال مطلب به پيام بلوچ
 • عناوين آخرين مطالب سايتهاي بلوچستان
 • موسيقي با صداي كمال خان - گروه 2
 • موسيقي با صداي كمال خان - گروه 1
 • آلبوم عكس گلفشان كهير - كنارك
 • دو نلي با صداي استاد اسپندار
 • دانلود فیلم های جذاب
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1578
 • کل نظرات : 906
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 741
 • آی پی امروز : 9
 • آی پی دیروز : 43
 • بازدید امروز : 13
 • باردید دیروز : 258
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 13
 • بازدید هفته : 1,591
 • بازدید ماه : 6,536
 • بازدید سال : 167,931
 • بازدید کلی : 2,678,129