loading...

- پیام بلوچ - بلوچ و بلوچستان -payam baloch -

مقالات

پروژه جهاد نکاح، جنگ نرم علیه همبستگی ملت ایران

payam بازدید : 1352 28 / 06 / 1392 نظرات ()

  سارا خوشخوی - ضمن تشکر از علمای تسنن و تشیع و برخی از فعالین رسانه ای،  جهت حمایت از زنان بلوچ ، مسئله ای اجتماعی که اخیرا تحت عنوان جهاد نکاح متوجه زنان بلوچ شد از چند منظر قابل تامل است : 1- دشمنان قسم خورده ی وحدت و همبستگی ملت ایران که مدتهاست با اجرای پروژه های متفاوتی از طریق عوامل و رسانه های خارجی و داخلی که تا کنون مذهب و دین را دست آویز خود نموده بودند،  ناکام از اجرای

مكراني زر، نه عماني زر{درياي مكران ، نه درياي عمان}

abooahmadaskani بازدید : 567 2 / 4 / 1392 نظرات ()

 

إٻرانی راج‌مسترءُ كماش، گلزمیں بلۏچستان‌إش وتیكی كتگ؛ بلے ما هچ نشانے چه إٻرانءُ إٻرانی بوگءَ إداں نگندإنت. دنیائی لحاظءَ إٻراں چه جهانءَ سد سال پشتءَإنتءُ بلۏچستاں سدسال چه إٻرانءَ!

بلۏچ‌راج كمترٻں حقءِ واهند نهنت. چه شاں سرگْوز اپسۏزی گپ إشنت كه إٻرانی واكدارءُ ذمه‌واراں نمنّ‌أنت كه خلیج پارس، خلیج عرب ببیت بلے مكرانی زرءَ، عمانی زر گْوشگاینت په إشیءِ مٹٻنگءُ عوض‌كنگءَ هچ پیمٻں كۏشستے نكن‌أنت.(په وت شرعءُ په ما قاضی!) ماں جاورے كه بازٻں راج‌دپتری وانگیانی تها إے زر، مكرانی زر گْوشگ بوتگ چۏشكه:

1-‌‌ وسارأبوبكرإلى هرمزمدینة على ساحل بحرمكران ،فأطاعه صاحبها،واسمه ملتك.

الكامل فى التاریخ (7/ 62)لإبن أثیر

رجانك: ابوبكر(یكے چه خوارزمشاهءِ والیاں) دٻم په هرمزءَ _كه یك شهرے مكرانی زرءِ گْورءَ_ شتءُ آئیءِ مستر ابوبكرءِ جنڈی(پرچم)ءِ چٻرءَ آتك ءُ نامی ملتك أت.

2- ثم دخل سنة اثنتین وعشرین واربعمائة. فی هذه السنة سیّر السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكین عسكرا إلی التیز فملكها.

و التیز : بكسرأوله بلدةعلى ساحل بحرمكران.

رجانك: پدءَ 422ءِ سال آتك كه ماں إے سالءَ سلطان مسعودبن محمود بن سبكتكین یك لشكرے په تیزءَ(بلكٻں هنوگٻں تیس إنت) رهادگ كت ءُ تیز یا تیس یك شهرے مكرانی زرءِ گْورءَ.

الكامل فى التاریخ (44/ 32)ءُ معجم البلدان للحموی (3/ 293)ءَ هں همے چیز آتكگ.

  دلگوش: مكراں بلۏچستانءِ بندری نام‌إنت.

رسانه های ایران از دیروز تا امروز؟

alirezasaeedabadi بازدید : 1021 16 / 7 / 1391 نظرات ()

 

باسمه تعالی

 

رسانه های ایران از دیروز تا امروز؟

a.saeedabadiHYPERLINK "mailto:a.saeedabadi73@gmail.com"45HYPERLINK "mailto:a.saeedabadi73@gmail.com"@gmail.com

 

علیرضا سعیدآبادی                                         09122404987            کارشناس ارشد روابط بین الملل  و حوزه فرهنگ

 

از پیدایش مطبوعات در کشورمان و انتشار کاغذ اخبار 180 سال می گذرد.رسانه ها در عصر قجری تحث تاثیر سه عامل مهم قابل ارزیابی هستند.اول،جریان روشنفکری که بازگشت تحصیل کردگان فرنگ به ایران آنرا هدایت می کرد.دوم،جنبش مشروطه و خواسته های برحق مردم برای رسیدن به آزادی و محدود شدن قدرت شاه در عرصه های سیاسی و اجتماعی و برخورداری ملت از حق تعیین سرنوشت که ایرانیان در مقایسه با بسیاری از ملل زودتر به آن اندیشیدند.سوم،تلاش دربار،شاهزاده ها و اربابان برای حفظ وضعیت موجود و مقابله با تمایلات آزادیخواهانه و اسلام گرایانه در کشور که پشتوانه نظام سیاسی آن مناسبات و روابط اقتصادی و تولیدی دوران ارباب-رعیتی بود که هم از قدرت شاه حمایت می کرد و هم از آن مشروعیت می گرفت.رسانه ها تحت تاثیر این شرایط یا مدافع جریان روشنفکری بودند،یا از جنبش مشروطه حمایت می کردند و یا از نوع دسته سوم و رسانه های فرمایشی و وابسته به دربار بودند.گرچه مشروطه خواهی به صدور فرمان مشروطیت انجامید ولی به اهداف نهایی خود دست نیافت و بیشتر می توان زمینه های پیدایش انقلاب اسلامی و تاثیرات منطقه ای و بین المللی را در آن جستجو کرد.تعمیق ارزش های دینی،رشد آگاهی های عمومی،شکل گیری پارلمان،فعالیت احزاب و گروه های سیاسی،گسترش رسانه های متعدد و الگوسازی برای استقلال طلبی ملت های مستعمره در قرن بیستم از عواملی هستند که می توانند دراین باره مورد بررسی قرار گیرند.ارزش های نامناسب نظام شاهنشاهی موسوم به پهلویسم باعث شد شرایط متحول شونده و بالقوه جامعه با سرعت بیشتری به صورت بالفعل در آید.حکومت پهلوی بر سه گزاره اصلی استوار بود:شوونیسم ایرانی،آموزه های غربی و اقتدار شاهانه.باوجود قدرت نظامی ویژه ای که پهلوی دوم کسب کرده بود،اما در بعد ارزش های فرهنگی و اجتماعی،جامعه از گسست و شکاف عمیقی رنج می برد.شعار توخالی گذر از شرایط قدیم به جدید و سراب نوسازی حیطه های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی در ایران از راه تغییر مناسبات اقتصادی و روابط نیروی کار در روستاها و شهرها،رفرم ناقص سیاسی و فعالیت محدود و مشروط احزاب و رسانه ها،نوسازی نظام فرهنگی و اجتماعی و تجدد گرایی افراطی با رویکرد ینگه دنیا،شوونیسم ایرانی و ضدیت با روحانیت همه از پیش زمینه های وقوع انقلاب اسلامی در دهه های 40 و 50 هجری شمسی است که توانست گسست و شکاف یادشده را به اندازه ای تشدید کند که به فروپاشی نظام شاهنشاهی بینجامد.با این مقدمه سوال این است که آیا رسانه ها در کشور ما از دیروز تا امروز به کارکردهای حرفه ای و مورد انتظار جامعه  دست یافته اند؟تقسیم بندی رسانه های کشور در حال حاضر با چه معیارهایی باید صورت گیرد؟مفروض من این است که انقلاب اسلامی و آزادی خواهی دو معیار اساسی برای ارزیابی رسانه های ایران امروز هستند.شاید انقلاب اسلامی که شعارهای استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی در آن ریشه دارند در وهله اول جامع و مانع بنظر برسند.اما از آنجاکه برخی رسانه ها دقیقاً در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی قرار نمی گیرند و برداشت های وطنی خاص خود را دارند نمی توان آنها را به تنهایی با این گفتمان مورد ارزیابی قرار داد.ازاین رو،معیار آزادی خواهی را به معنای نقادی وارد کرده و برجسته تر مورد توجه قرار می دهیم.نقادی فقط نقد دولت نیست.نقد دوری از ارزش های بومی است که یا با مقتضیات زمان و مکان تبیین نشده اند و یا برزمین مانده اند و به آنها جامه عمل پوشیده نشده است.در مدل من جایی برای رسانه های مخالف وجود ندارد.رسانه هایی که کعبه آمال خویش را برمبنای ارزش های سایر جوامع و دیدگاه های فراوطنی از نوع شرقی و یا غربی آن بنا می نهند نمی توانند به خواسته های ملت خود را نزدیک سازند.مردم ما نظام سیاسی خود را دوست دارند و برای آن خون های فراوانی داده اند ولی چه در قالب گفتمان انقلاب اسلامی و چه با یک رویکرد نقادانه می خواهند به آینده ای پربارتر دست یابند.دیدگاه های  اصول گرایی و اصلاح طلبی درحال حاضر برابر با دو گفتمان یادشده نیستند و ظرفیت تحلیل موقعیت های موردنظر مرا ندارند.به همان اندازه که اصول گرایی نیاز به بازتولید دارد اصلاح طلبی نیز در دوران نقد بسر می برد.مناظره سنتی اصول گرایی-اصلاح طلبی دیگر توجیه گر وضعیت موجود نیست.تعبیر مقام معظم رهبری درباره اصول گرایی اصلاح طلبانه شاهد من بر این مدعاست.رسانه ها از وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند.علت این است که نه گفتمان انقلاب اسلامی و نه گفتمان انتقادی در سرلوحه برنامه های برخی رسانه ها نیستند.رسانه های مجازی از مطبوعات دارند پیش می گیرند.وابستگی برخی رسانه ها به کانون های قدرت و ثروت باعث شده که عمدتاً تریبون شخصیت های خاصی باشند.بسیاری از رسانه های محلی سعی دارند با تمام توان خود و با نگاهی فراگیر به سرمایه های انسانی جامعه و فارغ از توجه صرف به شخصیت ها و و چهره های خاص سیاسی به سهم مناسبی در حوزه سیاست دست یافته و براین فضای شخصیت زده غلبه کنند.مراد از گفتمان انتقادی،نقد حکومت و یا ساختارهای قانونی نیست بلکه نقد روش هاست که در صورت به روزآوری می توانند برای آزادسازی و هدایت انرژی جامعه بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار نیز باشند.من معتقدم که رسانه ها چنانچه این وضعیت که حاکی از ایفای نقش های فرعی از سوی گروه های سیاسی و جنبش دانشجویی است تداوم یابد می توانند در سطحی بالاتر عهده دار پیشتازی حوزه سیاست و یا دست کم در سطحی میانه نقش مکمل احزاب و گروه های سیاسی را به خوبی ایفا کنند مشروط بر آن که افق های دوردست و راهبردی را ببینند و کمتر در حاشیه افت و خیز و تحرکات فردی شخصیت ها قرار بگیرند.رسانه ها باید به سرمایه های انسانی هفتاد و پنج میلیون ایرانی پروبال بدهند و نسل جدیدی از سیاستمداران وفادار و خبره را به جامعه معرفی کنند.انقلاب اسلامی جایگزین مناسبات و روابط قدیم شده و ارزش های جدیدی را پدید آورده که هنوز بخشی از آن ها در صحنه عملی جامعه نهادینه نشده و یا فراگیر نگردیده است.با وجود ادعای رژیم طاغوت و طرح شعار رسیدن به دروازه تمدن بزرگ و گذر جامعه ایرانی از دوره سنتی به مظاهر دوران مدرنیته آنچه که تا پیش از انقلاب اسلامی درباره روابط اقتصادی و تولیدی و سیاسی حاکم بر ایران می توان برشمرد تداوم حاکمیت نسبی مناسبات و ارزش های دوران ارباب-رعیتی بر بخش عمده ای از شئونات جامعه بوده است.رابطه حکومت مرکزی و اربابان محلی هسته بنیادین آن دوران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی است.با بازگشت حق تعیین سرنوشت به ملت و وجود آزادی های مصرح در قانون اساسی و جانفشانی مردم در دوره سازنده دفاع مقدس شرایط برای داشتن میهنی آباد و مستقل فراهم است.رسانه ها باید قدر این آزادی را بدانند و از آن پاسداری کنند.باز هم می گویم نه گفتمان انقلاب اسلامی و نه گفتمان انتقادی صرفاً به معنای نقد دولت و تاسیسات اجرایی حکومت نیست.دولت اگر نهادهای نظارتی به خوبی عمل کنند باید جواب نحوه خرج کرد بودجه سالانه و میزان هماهنگی و انطباق آن با برنامه های پنج ساله و سند بیست ساله و گزارش عملکرد دستگاه ها را به مجلس و سازمان های نظارتی بدهد و علاج واقعه قبل از وقوع باید بشود.رسانه ها فراتر از ضعف ها و قوت های دولت و ارکان اجرایی حکومت خوب است افکار عمومی را به مسائل اصلی تر و آتیه ساز توجه دهند.رسیدگی به امور روزانه و رفاه و معیشت مردم شرط لازم هست اما کافی نیست.آنچه راهبردی است این است که رسانه ها بتوانند جامعه را به فراسوی مرزهای فرهنگ متعالی و
فراگیری و نهادینگی آموزه های اقتصاد پایدار و اجتماعی با نسل های قوی و افکاری روشن نسبت به آینده برسانند.شاید متکی بودن بخشی از رسانه ها به تسهیلات و حمایت های دولتی یکی از آفت هایی است که مانع از رسیدن به این نقش راهبردی و مستقل رسانه ای در کشور می شود.افزایش امنیت شغلی خبرنگاران درقبال گزارش ها و اخبار منتشره و برخورداری از حقوق و مزایای مناسب و استفاده دائمی از آموزش های حرفه ای می تواند به ثبات کار رسانه ها کمک کند.وجود قوانین و مقرارت به روز
،پی ریزی نظام صنفی کارآمد و پایبندی و سوگند به اصول حرفه ای اولویت بالایی برای رسانه ها باید بیابد و در ساختاری فرادولتی تعریف و نهادینه شود.تقویت فرایند اجماع سازی از کارکردهای مهم و موردانتظار از رسانه هاست که از راه  ترکیب نیروهای جامعه بدست می آید و نه تجزیه سرمایه های انسانی و داشته های این ملت.مفاهیم اساسی و منافع ملی به اجماع نسبی نخبگان برای اجرا و تحقق نیازمند است.بدین منظور پیش بینی سازوکارها و زیرساخت های مناسب برای هم اندیشی و هم فکری و همگرایی رسانه ها بر سر موضوعات اساسی جامعه ضروری بنظر می رسد.این معادله ای حساس است که در آن همزمان باید به رسانه ها و آزادی های قانونی در کشور و سهم راهبردی شان در فرایند اجماع سازی دقت وافر شود.اهداف متعالی رسانه ها باعث تعالی و پیشرفت جامعه ما با تمامی اجزا و لوازم تحول آفرین آن می شود.رسانه ها در نظام ولایی ایران که از مشی مردم سالاری دینی پیروی می کند حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را به یکدیگر پیوند می دهند.امام عظیم الشان فرمود:"قلم ها شهید پرور هستند.اهمیت انتشارات،مثل اهمیت خون هایی است که در جبهه ها ریخته می شود."

شايان ذكر است كه سعیدآبادی به عنوان كانديداي مردم تهران در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته،دارای پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه با ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها،شبکه های خبری و سايت هاي مرجع كشور،صنعت و شناخت مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي برای رسيدن به اين جامعيت فكري می باشد و تمایل خود را درصورت اقبال مردم و عنايت ويژه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در تفسير رجل سياسي،به کاندیداتوری در انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيان كرده است.ضمناً سخنان و افكارش در هشت ماه اخير تحت عناوين متنوع در قالب مصاحبه ها و یادداشت های مختلف علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است.

 

 

 

خلاصه اهم سوابق تحصیلی و اداری علیرضا سعیدآبادی

 

 • كانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي
 • اخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380(رونوشت پیوست)
 • پشنهاددهنده ایده طرح تشکیل سازمان نیمه متمرکز نظام مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(رونوشت پیوست)
 • مشمول آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی  نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رونوشت پیوست)
 • دبیر تشکل خانه دانشجو در استان در سال های 81-1380(رونوشت پیوست)
 • اخذ امتیاز عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع«بررسی استراتژی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد»(رونوشت پیوست)
 • کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  مطابق حکم کارگزینی امور اداری ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(پیوست)
 • دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)
 • مدیر روابط عمومی موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پیوست)
 • کارشناس برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح ملی در چشنواره شهید رجایی در سال 1386(رونوشت پیوست)
 • برگزیده روابط عمومی های دولت در روز 27 اردیبهشت سال  1386 و تقدیر در سالن اجلاس سران(تقدیر نامه پیوست)
 • پیشنهاد و تدوین « طرح جامع نحوه فعالیت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » و طی مراحل تصویب و ابلاغ توسط وزیر محترم به تمامی معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادی و استانی(رونوشت پیوست)
 • طراحی«نظام ساماندهی و نصب تمثال حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری در دولت  » که به صورت بخشنامه با امضا وزیر محترم به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شد(رونوشت پیوست)
 • پیشنهاد«طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی از هنرمندان حرفه ای و شرکت های معتبر در عرصه تبلیغات کشور » به شورای محترم  اطلاع رسانی دولت که در سال 1386 به  تایید رسید(رونوشت پیوست)
 • مدیر مسوول نشریه پیام بانوان در سال 75-1374و تالیف مقالات متعدد در این نشریه (رونوشت پیوست)
 • مدیر مسوول نشریه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تالیف مقالات متعدد در این نشریه(رونوشت پیوست)
 • مدیر مسوول نشریه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال1386و تالیف مقالات در این نشریه(رونوشت پیوست)
 • تدوین 6 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با رشته  روابط بین الملل برای پژوهشکده مطالعات راهبردی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(رونوشت پیوست )
 • تدوین 2 جلد گزارش پژوهشی مرتبط با روابط بین الملل برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پیوست )
 • انتشار ده ها یادداشت و مقاله راهبردی و فرهنگی و مطلب آموزشي در روزنامه های کثیرالانتشار،نشريات،خبرگزاری ها و سایت های مرجع کشور(رونوشت پیوست)
 • مسوول امور پژوهشی مرکز جامع علمی کاربردی شماره 5(تاییدیه پیوست)
 • ایثارگر دفاع مقدس ( رزمنده جانباز )     شماره تماس: 09122404987

 

خون‌دلی که از سرانگشت زنان بلوچ می‌تراود

payam بازدید : 1422 26 / 10 / 1390 نظرات ()

   سوزن‌دوزي يكي از ظريف‌ترين هنر‌هاي دستي ايران است كه طي آن تمام يا قسمت اعظم پارچه از كوك و بخيه‌هاي رنگين پوشيده شده است. اين دوخت از اوايل صدر اسلام در ميان بلوچ‌ها رايج و در دوره مغول و به‌خصوص تيموري و صفوي اين هنر از رواج كامل برخوردار بود. بدون‌ ترديد، سوزن‌دوزي‌ بلوچ را بايد در زمره يكي از اصيل‌ترين‌ و جالب‌ترين‌ صنايع‌ دستي‌كشور به حساب آورد. اين‌ صنعت كه‌ در آن

رمز موفقيت مردم سرباز براي تصاحب كرسي مجلس؟؟؟

payam بازدید : 2838 14 / 10 / 1390 نظرات ()

   انتخابات و رفتار انتخاباتي ناشي از آن، نوعي نگره سياسي در دنياي دموكراسي است كه با كاركردهاي ساختاري، زير سيستم هاي اقتصادي و  فرهنگي در سطح كلان نظام اجتماعي ، رابطه مستقیم دارد. انتخابات در واقع، يك نظرسنجي فراگير و ملي از كل شهروندان يك حوزه است. كميت و كيفيت مشاركت انتخاباتي مردم مي‌تواند ميزان مشروعيت، كارآمدي و سياست‌هاي يك كشور را نشان‌ دهد .

رسالت بلوچ تحصيلكرده امروز؟؟؟

payam بازدید : 1618 2 / 10 / 1390 نظرات ()

   در دنياي امروز رسانه به خوبي توانسته است ايفاي نقش كند اما مردم بلوچ فرصتي به دلايل مختلف در استفاده از رسانه و معرفي خويش نداشته اند اينك در عصر ارتباطات و تكنولوژي خصوصا از جايگاه اينترنت مجالي مهيا شده تا بتوانيم تاريخ ، فرهنگ و ..... را در معرض ديد ديگران قرار دهيم و از اصالت فرهنگي بكري سخن بگوييم كه كمتر از حوادث روزگار دچار خدشه شده است.

سيستان و بلوچستان پيشتاز در رشد جمعيت

payam بازدید : 3786 2 / 10 / 1390 نظرات ()

    در حال حاضر سيستان و بلوچستان بالاترين ميزان رشد جمعيت در كشور را دارد، به طوري كه نرخ زاد و ولد در اين استان به گفته مدير ثبت احوال سيستان و بلوچستان 2.95 درصد است، در حالي كه شاخص زاد و ولد در كشور 2.1 درصد اعلام شده است.استان‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ با 181 هزار و 785 كيلومتر مربع‌ مساحت‌ و مركزيت زاهدان، دومين استان

اشتاپ (نقدي بر ناكامي حوزه انتخابيه نيكشهر و سرباز )

payam بازدید : 1777 30 / 9 / 1390 نظرات ()

  چرا اين آرزوي مردم هميشه در صحنه نيكشهر و سرباز به بار ننشست ؟ چرا اين امتياز براي تقويت وفاداري به نظام محقق نگرديد؟ چرا اين جمعيت قريب به 400 هزار نفر از داشتن نماينده مستقل محروم شدند؟ چرا اين فرصت براي توسعه و آباداني اين مناطق محروم مهيا نگشت؟ چرا عده اي براي تامين منافع فردي ، جناحي ، سياسي و ..... مانع تحقق اصل قانون اساسي براي افزايش 20 نماينده

نوجوانان بلوچ چگونه حقارت را تجربه مي كنند؟

payam بازدید : 1965 28 / 9 / 1390 نظرات ()
              ( نگاهي به كودكان كار بلوچ )

   هفته گذشته براي ارائه درخواست ويزاي تحصيلي از كنسولگري هندوستان در هرمزگان ، سفري از ايرانشهر به بندرعباس داشتم.داخل اتوبوس پر بود از كارگراني كه پس از تعطيلات دو روزه تاسوعا و عاشورا به محل كارهايشان در مناطق جنوبي كشور باز مي گشتند. اتوبوس ساعت سه و نيم صبح به

ضرورت ها و اهداف تقسيم استان سيستان و بلوچستان

payam بازدید : 7329 26 / 9 / 1390 نظرات ()

     استان سيستان و بلوچستان با 187502 كيلومتر مربع ( سيستان 8117 و بلوچستان 179385 ) دومين استان پهناور ايران ، 4/11 درصد از مساحت كل كشور را تشكيل داده و معادل وسعت 5 كشور اروپايي (هلند، بلژيك ، دانمارك ، لوكزامبورگ و ايرلند) مي باشد. همچنين بر اساس سرشماري نفوس و مسكن در سال 1385 ، جمعيت استان معادل 2405742 نفر (4/3 درصد جمعيت كل كشور ) بوده كه دهمين استان پر جمعيت كشور و برابر با مجموع جمعيت 4 استان ايران ( ايلام ، سمنان ، خراسان جنوبي و كهگيلويه و بوير احمد ) مي باشد و با استانهايي چون قم ، قزوين و كرج

با چه كساني نبايد دوست شد!!!

bf84tm بازدید : 1491 23 / 9 / 1390 نظرات ()

   همه ما دوست داريم باور كنيم كه نزديكان مان آدم‌هايي متعادل، شاد و داراي ذهني سالم هستند اما بارها پيش آمده كه متوجه شديم واقعيت غير از اين است. تصور كنيد يكي از بهترين روزهاي زندگي تان را آغاز كرده ايد و خدا را براي همه زيبايي‌ها و نعمت‌هايش شكر مي‌كنيد كه ناگهان رويارويي با يكي از آشنايان بلافاصله شما را از عرش به زير مي‌آورد.حتي اگر انساني خوشبين و مثبت باشيد، در كنار چنين اشخاصي منفي خواهيد شد.

خوانین بلوچستان (پاسخ به پیشگاه تاریخ)؟؟؟

payam بازدید : 2623 12 / 9 / 1390 نظرات ()

  به قول دوست خوب مان رازگو بلوچ که گاها نوک قلم تیز خود را اندکی تیز تر کرده و تلنگری بر مناسبات طایفه ای می زند هدف از مطرح نمودن مباحثات مختلف قضاوت و به دادگاه کشاندن هیچ کس نیست بلکه به قضاوت واداشتن دیگران است تا فضای نقد و گفتمان شکل بگیرد و گامی ولو اندک از روال سنتی و محافظه کارانه خود فاصله بگیریم و جرات نقد گذشته خود را پیدا کنیم . مگر غیر از این است که گذشته چراغ

عدم رعايت آداب نقد توسط ويكي ليكسها و وبلاگهاي ديگر

payam بازدید : 1323 5 / 9 / 1390 نظرات ()

  در ابتدا خيلي اصرار نداشتم كه اينقدر گسترده و مستدلل به تحليل مطلب شعبده بازي وبلاگ ويكي ليكس انتخابات چابهار در وب سايت پيام بلوچ بپردازم اما صرفا در راستاي راهنمايي صادقانه بعضي افراد در تحليل هاي خود در خصوص اين مطلب) و نيز بي تجربگيهاي مشهود برخي مبلغان اين تفكر ويكي ليكسي در عرصه هاي اجتماعي و سياسي ( بسياري از موضوعاتي كه بعضي اوقات در وبلاگها منتشر گرديده نتيجه اين عدم توانايي در ذكر و تحليلهاي مطالب بوده است) مطالبي را به شرح ذيل به استحضار ميرسانم:

چرا سوء قصد به جان بخشدار سرباز؟

payam بازدید : 2563 28 / 8 / 1390 نظرات ()

   واپسين ساعات روز جمعه خبري فوري و مهم بر روي سايت پيام بلوچ قرار گرفت كه آقاي محمد علي سقاري بخشدار بومي سرباز كه با خودروي خود در مركز بخش(كلات) در حركت بود توسط دو راكب يكدستگاه موتورسيكلت مورد تيراندازي شديد قرار گرفته است و خوشبختانه با جراحات سطحي از مرگ حتمي جان سالم بدر برده است.با پيگيريهاي مكرر و به استناد حرفهاي مداوم برخي افراد به اصطلاح متفكر متوجه ميشويم كه اتفاقات اين چنيني متاسفانه حاصل تزريق تفكرات بسيار منفي و از موانع پيشرفت قوم و منطقه بر برخي جوانان خام توسط اينگونه

شوهاز ( نقدی بر آبستن زودهنگام انتخابات مجلس نهم در چابهار و نيكشهر )

payam بازدید : 2004 6 / 8 / 1390 نظرات ()

     از باب ضرورت بر آن شدیم تا مطلبی به شما دلسوزان، فرهیختگان ، خوانندگان صفحات كذایی اینترنتی و .......  در رابطه با انتخابات مجلس نهم كه بحث داغ هر مجلس و خصوصا رسانه های اینترنتی گشته عرضه كنیم ، تا این باب گشوده شده در دنیای مجازی ، عزیزانی را نرنجاند و تا این زخم عمیق نگشته ، باید دوایی برای آن یافت ، مرهمی بر این زخمهای كهنه گذاشت تا خاطر دوستان بیشتر مكدر نگردد ، چون آشفته بازاری می بینیم كه هر كسی تكاپو می كند از روی دیوار دوست و همسایه به هر وسیله ای بالا رود در حالی كه تا انتخابات مجلس نهم وقت فراوان است.

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
يكي از صالحان ، به خواب ديد پادشاهي را در بهشت !! و پارسايي را در دوزخ. پرسيد كه موجب اين درجات چيست؟ ندا آمد كه اين پادشاه به ارادت درويشان به بهشت اندر است و اين پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ !! (سعدي)
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
 • اجاره ماشین
 • بلوچ پرس
 • دلگان پرس
 • بلوچانی زبان
 • زبان بلوچی و لبزانک
 • ایرانشهر نیوز
 • خدایاری شاعربلوچ
 • اهل سنت ما
 • جوانان صدیق زهی
 • ضیاءالدین دینارزئی
 • پروازچابهار
 • ايرنا سيستان وبلوچستان
 • لاشار شیرآباد
 • حق گو بلوچ
 • خبرهای ایرانشهر
 • ندای زاهدان
 • کلات نیوز
 • مکران پرس
 • روستای شارک
 • شخصیت های بزرگ بلوچستان
 • سایبان امید
 • حوزه علمیه مهرستان
 • اطلاع رسانی بلوچستان
 • جزر و مد
 • کلوکان
 • پجار
 • چهاربهاران
 • انجمن های چابهار
 • سنت آنلاين
 • تفتان ما
 • پايگاه خبري تحليلي تفتان ما
 • انجمن های چابهار
 • بلوچ پرس
 • وشدلانی دیوان
 • یعقوب جدگال
 • چابهارنیوز
 • انجمن های چابهار
 • چابهاران تیاب
 • بلوچستان دانلود
 • پیمان چابهار
 • پایگاه خبری کنارک
 • سرحد زمین
 • سلطان بلوچ
 • اشعارومتون ادبي عبدالحميد خداياري
 • پیمان چابهار
 • دهياري روستاي ميرآبادبمپور
 • پورتال روستاي ميرآباد بمپور
 • قلعه باستاني بمپور بلوچستان
 • بَــلوچــانی زبان
 • بلوچی الفبا وزبان
 • الفبای زبان بلوچی
 • ایوب ایوبی
 • سرحد زمین قلب تپنده بلوچستان
 • بلوچستان
 • انسان شناسی بلوچ
 • سرباز مزاکان
 • ندای بلوچ
 • دهستان حیط
 • دهکده حیط
 • مکران میوزیک سنتر
 • سايت پاتوق بلوچ
 • سایت تحلیلی خبری چابهار نیوز
 • پاتوق بلوچ
 • شهرستان بمپور
 • هوران باغ
 • هیات فوتبال روستای جوزدر
 • ایرانشهر نیوز
 • سیسوگ
 • .:|برای همه|:.
 • ابو مصعب
 • انسان شناسی بلوچ
 • سایت مغانشابو
 • چابهارنیوز
 • وشدلانی دیوان
 • مهرستان
 • چهبارنیوز
 • ندای بلوچ
 • نسيم بلوچستان
 • کوپچ لاشار
 • مصطفي دانشور
 • بنت نیوز
 • نوشته های محمد بلوچ زهی
 • گالری عکس بلوچستان
 • تصاوير ديدني از منطقه دشتياري
 • در ياد رفتگان دبيرستان دانشگاه چابهار
 • تصاویرکوه‌های مریخی در جنوب بلوچستان
 • آموزش تصويري ارسال مطلب به پيام بلوچ
 • عناوين آخرين مطالب سايتهاي بلوچستان
 • موسيقي با صداي كمال خان - گروه 2
 • موسيقي با صداي كمال خان - گروه 1
 • آلبوم عكس گلفشان كهير - كنارك
 • دو نلي با صداي استاد اسپندار
 • دانلود فیلم های جذاب
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1578
 • کل نظرات : 906
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 741
 • آی پی امروز : 13
 • آی پی دیروز : 43
 • بازدید امروز : 47
 • باردید دیروز : 258
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 13
 • بازدید هفته : 1,625
 • بازدید ماه : 6,570
 • بازدید سال : 167,965
 • بازدید کلی : 2,678,163